AZCON11 Brno s.r.o.

Účetnictví a daně již 21 let. In English

Známe účetnictví a daně. Rozumíme systému.

Známe finanční úřady. Víme, jak ochránit vaše zájmy.

Jsme tady, abychom vám pomohli.


Volejte nám na 603 443 196 nebo nám pošlete mail.

Řešení účetnictví a daní v konkurzu

Vyřešíme za Vás všechno, co souvisí s účetnictvím a daněmi dlužníka a insolvenčního správce. Insolvenční správce se bude zabývat pouze právní problematikou. Všechna přiznání, soupisy, zprávy a podklady k nim, které souvisí s účetní a daňovou agendou zpracujeme my. Používáme účetní software WinStrom a AdmWinDE, FORM Studio pro zpracování přiznání a aplikaci INSOLVENČNÍ SPRÁVCE.

Zastoupíme insolvenčního správce dlužníka před finančním úřadem

Nahlédneme do daňové informační schránky dlužníka, z veřejné části jeho spisu ofotíme všechny důležité podklady. Vypracujeme účetní a daňový kalendář dlužníka, který bude obsahovat nejbližší termíny zpracování účetních a daňových povinností dlužníka. Navrhneme a realizujeme případné zrušení registrace dlužníka k daním.

Zpracujeme účetnictví a přezkoumáme vše co s tím souvisí

Zpracujeme účetnictví nebo daňovou evidenci dlužníka, mzdy jeho zaměstnanců.
Zpracujeme a podáme účetní závěrky a daňová přiznání v průběhu konkurzu.
Zkontrolujeme seznam majetku a závazků předloženého dlužníkem podle jeho účetnictví nebo evidence.
Sepíšeme majetkovou podstatu podle účetnictví nebo evidence dlužníka.
Přezkoumáme přihlášky pohledávek podle účetnictví nebo evidence dlužníka.
Určíme výši pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců podle účetnictví nebo evidence dlužníka.
Připravíme podklady k platným smlouvám dle účetnictví nebo evidence dlužníka tak, aby insolvenční správce mohl zvážit jejich trvání.
Připravíme podklady ke zprávě o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkurzu na základě účetnictví nebo evidence a podkladů od dlužníka.
Zpracujeme a připravíme podklady pro věřitelský výbor:

 • Soupis hotových výdajů insolvenčního správce a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty
 • Předložíme účetnictví nebo evidenci dlužníka věřitelskému výboru

Zpracujeme dílčí i konečnou zprávu na základě účetnictví

Sepíšeme náklady spojené se správou a zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která sloužila k zajištění.
Zpracujeme dílčí zprávu o průběhu zpeněžení majetkové podstaty a o nakládání s výtěžkem tohoto zpeněžení na základě účetnictví nebo evidence dlužníka.
Vyúčtujeme odměnu a výdaje insolvenčního správce.
Zpracujeme konečnou zprávu na základě účetnictví nebo evidence dlužníka a insolvenčního správce.
Předáme účetní záznamy nebo daňovou evidenci dlužníkovi nebo zajistíme archivaci.
Sepíšeme výdaje, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkurzu.


Řešení administrativy v konkurzu

Používáme software INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, který umožňuje přenést část činností insolvenčního správce na naše vyškolené pracovníky. Insolvenční správce má přes internet on-line přístup ke všem připraveným dokumentům a může s nimi dále pracovat.

Zapíšeme přihlášky pohledávek. Přezkoumáme přihlášky pohledávek podle účetnictví nebo evidence dlužníka. Připravíme podklady k pohledávkám. Insolvenční správce pouze zváží a zaznamená své stanovisko k pohledávce.
Software vygeneruje přezkumné listy podle požadavku soudu.

Obdobným způsobem jsme schopni administrovat majetek podstaty, náklady, generovat konečnou zprávu, rozvrh, evidovat incidenční spory, hlídat termíny a lhůty, vytvářet hromadnou korespondenci.


Řešení administrativy při oddlužení

Používáme software INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, který umožňuje přenést část činností insolvenčního správce na naše vyškolené pracovníky. Insolvenční správce má přes internet on-line přístup ke všem připraveným dokumentům a může s nimi dále pracovat.

Průběžně budeme vytvářet zprávu o průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře a generovat měsíčně související příkaz k úhradě do banky insolvenčního správce. Příkaz je možno automaticky načíst v internetovém bankovnictví všech větších bank.


Řešení účetních případů a daní v insolvenci

Zde jsou řešeny účetní případy včetně daňových otázek z pohledu dlužníka, insolvenčního správce, případně věřitele, pokud vedou účetnictví. V případě, že účetnictví nevedou, lze odpověď řešit zjednodušením.

Obvyklé řešené případy

 1. Záloha k úhradě výdajů insolvenčního správce
 2. Záloha na náklady insolvenčního řízení
 3. Hotové výdaje insolvenčního správce
 4. Odměna insolvenčního správce
 5. Náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek náleží do majetkové podstaty
 6. Náklady vzniklé insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek se hradí z majetkové podstaty
 7. Náklady vzniklé insolvenčnímu správci ve sporu o úhradu pohledávky za majetkovou podstatu se hradí z majetkové podstaty
 8. Zpeněžení majetkové podstaty
 9. Zpeněžení (části) dlužníkova podniku jedinou smlouvou
 10. Použití zálohy na náklady insolvenčního řízení na krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty
 11. Částečný rozvrh
 12. Rozvrhové usnesení
 13. Částka na předpokládané výlohy spojené s ukončením řízení

Méně obvyklé případy

 1. Náklady na činnosti insolvenčního správce ze zákona, které zadal se souhlasem soudu a věřitelského výboru na účet majetkové podstaty
 2. Náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních ekonomických a jiných specializovaných odborníků hrazené se souhlasem věřitelského výboru z majetkové podstaty
 3. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele
 4. Úhrada poloviny odměny a hotových výdajů uhrazených znalci do majetkové podstaty zajištěným věřitelem
 5. Náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty
 6. Věřitel je povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání
 7. Vydání majetkového prospěchu (majetek nebo závazek) získaného plněním z neplatného právního úkonu
 8. Vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty osobou v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn
 9. Záloha poskytnutá věřitelem insolvenčnímu správci ke krytí nákladů na podání odpůrčí žaloby a vedení incidenčního sporu. V případě úspěchu insolvenčního správce mohou věřitelé požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou
 10. Plnění z majetkové podstaty k úhradě odůvodněných existenčních potřeb dlužníka-fyzické osoby a jeho rodiny
 11. Použití zálohy poskytnuté věřitelským výborem na krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty
 12. Složení částek na pohledávky sporné do úschovy u insolvenčního soudu
 13. Vyloučení částek složených do úschovy u insolvenčního soudu z rozvrhu
 14. Schválení oddlužení - z pohledu věřitele
 15. Osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení-z pohledu věřitele
 16. Odejmutí a zánik přiznaného osvobození dlužníku - z pohledu věřitele